บทเรียน STEM

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม.1 เรื่อง ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม.2 เรื่อง ลำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม.3 เรื่อง สว่างไสวด้วยสายน้ำ

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม.4 เรื่อง สนุกกับบันจีจัมป์

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม.5 เรื่อง ถุงประคบร้อน

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้น ม.6 เรื่อง สัญญาณกันขโมย

 

ขอบคุณ :STEMEducation Channel

%d bloggers like this: