หลักการและอุดมการณ์ หลักการปฏิบัติตน การครองตน การครองงาน

 • หลักการและอุดมการณ์

“ครู” คำว่าครู ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ซึ่งเป็นครูคนแรกของลูก ทั้งอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่

แรกเกิด ให้ความรัก ให้การศึกษาไม่ว่าท่านจะต้องเหนื่อยมากเพียงใดก็ตาม แต่สิ่งที่ท่านมุ่งหวังคือความสำเร็จของลูก และเห็นลูกอยู่ในสั่งคมอย่างมีความสุข  ถึงแม้ว่าวันนี้ท่านทั้งสองจะไม่ได้อยู่เห็นความสำเร็จลูกแต่ข้าพเจ้าก็จะยังมุ่งหวังทำความดี และตั้งใจปฏิบัติตนเป็นคนดี ตั้งใจสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เหมือนกับที่พ่อแม่ทุกท่านตั้งความหวังไว้  และข้าพเจ้าเชื่อว่า พ่อ แม่ ของข้าพเจ้ายังสามารรับรู้ได้ ถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าปฏิบัติ  และคิดเสมอ “ว่าใครทำอย่างไร ย่อมได้ผลอย่างนั้น” ข้าพเจ้าจึงมุ่งมั่นทำแต่ความดี  ครูคนที่สอง คือ ครูอาจารย์ ที่สั่งสอนอบรมให้วิชาความรู้ นอกจากวิชาความรู้แล้วครูยังให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในทุกเรื่องของข้าพเจ้า ไม่ว่าเป็นเรื่องทุนการศึกษา ซึ่งข้าพเจ้าเรียนจบมาได้ด้วยการช่วยเหลือจากทุนการศึกษาต่างๆที่ทางโรงเรียนมอบให้ตั้งแต่ ม.1 จนจบปริญญาตรี  ข้าพเจ้าเลือกเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เนื่องจาก ข้าพเจ้าได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ครั้งแรก ตอนเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งแรกที่จับเมาส์ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้น สนุกกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และคิดว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หลายอย่าง ถ้ามีโอกาสได้ศึกษาต่อจะขอเลือกเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเลือกเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

เมื่อเรียนจบข้าพเจ้าก็ตั้งมั่นที่จะเป็นข้าราชการครู “ที่ดี”เพื่อตอบแทนบุญคุณครูคนแรก คือ พ่อ แม่ และครูคนที่สอง คือครูอาจารย์ของข้าพเจ้า  เนื่องจากข้าพเจ้าประสบความสำเร็จ ทั้งด้านการศึกษา การงาน และชีวิตครอบครัว ได้ทุกวันนี้เพราะพ่อ แม่ และครูอาจารย์ ข้าพเจ้าจะขอตอบแทนบุญคุณนี้ด้วยการเป็นดี     มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ให้การช่วยเหลือลูกศิษย์ และรักนักเรียนทุกคนเหมือนที่รักลูกของตนเอง ดังที่ข้าพเจ้าเคยได้รับมา

 

 

 • หลักการปฏิบัติตน

ข้าพเจ้าได้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  โดยเป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเหมาะสม

มีใจรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู  ตั้งตนอยู่ในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครูอยู่เสมือ และข้าพเจ้ามีทัศนคติ ว่า การครองตนคือการรู้จักตนเอง  เข้าใจตนเอง  และสามารถควบคุมตนเองได้  เป็นผู้มีสติรอบครอบตั้งอยู่ในความไม่ประมาท การครองตนที่ดีนั้นข้าพเจ้าได้ยึดหลักธรรมภิบาล  ดังนี้

 1. หลักนิติธรรม

ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อตกลงของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด เช่น การปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับ

มอบหมาย การแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน  การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางวันอย่างเคร่งครัดและมีการรายงานผลทุกครั้ง

 1. หลักคุณธรรม

ข้าพเจ้ายึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ  ให้

ความสำคัญกับผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน และอีกทั้งยังส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ในคาบแรกของทุกวันอังคาร พานักเรียนเข้าวัดในกิจกรรมพาลูกเข้าวัด ร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนา นำนักเรียนเข้าค่ายปฏิบัติธรรม เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม อย่างสม่ำเสมอ

 1. หลักความโปร่งใส

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ปฏิบัติงานโดยใช้หลัก ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  จนได้รับความไว้อย่างใจจาก ผู้บริหารและผู้ร่วมงาน

 1. หลักการมีส่วนร่วม

ข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ครูทุกท่าน และนักเรียน

ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล การสร้างสื่อ วีดีทัศน์ ในการร่วมเป็นนักแสดง ที่ปรึกษา ขอใช้สถานที่ของชุมชนที่พื้นที่ต่างๆ ในการจัดทำหนังสั้นคุณธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนเป็นอย่างดี

 1. หลักความรับผิดชอบ

ข้าพเจ้ามีความตะหนักในสิทธิและหน้าที่ มีความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจ ร่วม

แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ มีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาและเคารพในความคิดที่แตกต่าง  โดยมีการเข้าร่วมประชุมวางแผนกรทำงาน  การแก้ไขปัญหา  การส่งเสริมพัฒนาทางด้านทักษะต่างๆ  ของนักเรียนร่วมกันโดยเข้าร่วมประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์

 1. หลักความคุ้มค่า

ข้าพเจ้าได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานต่างๆ และทรัพยากรธรรมชาติ

โดยการให้ความรู้ในชั้นเรียน เข้าร่วมโครงการพลังคิดสะกดโลก ร่วมโครงการโรงเรียนลดใช้พลังงาน ประหยัดไฟฟ้าทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน จัดกิจกรรมให้นักเรียนส่งประกวดคลิปรณรงค์ลดใช้พลังงาน

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา ในการใช้ชิวิตอย่างมีความสุข ดังนั้นจึงเริ่มด้วยการมีศีล 5 ประจำใจเป็นอย่างน้อยคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักขโมย เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจาการพุดปด และเว้นจากการดื่มสุรา ยาเสพติด ให้โทษ  เป็นคุณธรรม ควรแก่การยกย่องจนได้รับ รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข

1.3 การครองตน

ข้าพเจ้ามีความยุติธรรม ไม่เคยถูกว่ากล่าวตักเตือน  หรือลงโทษทางวินัยใด ตลอดอายุราชการ 7 ปี

ที่ปฏิบัติราชการมา ซึ่งข้าพเจ้ามีหลักในการครองตน ดังนี้

 

 1. การพึ่งตนเองขยันมั่นเพียรในงานที่รับผิดชอบ
  • ความวิริยะ อุตสาหะในหน้าที่ความรับผิดชอบ ถึงแม้ว่างานที่รับผิดชอบจะเป็นงานที่ไม่มี

ความรู้มาก่อน ข้าพเจ้าก็ศึกษาหาความรู้และเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนางานของตนเอง  เช่น งานหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  งานหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  งานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ

 • มีความตั้งใจที่จะทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ได้รับความสำเร็จ
  • มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค สามารถจัดปัญหาได้ด้วยความ

เพียรพยายามต่อทุกสถานการณ์ เช่น ด้านการสอน ข้าพเจ้ามีความอดทนในการสอนนักเรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งนักเรียนบางคนมีอาจจะเรียนรู้ช้ากว่า คนอื่นๆ ครูจึงต้องใช้ความอดทน ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้และปฏิบัติงานได้ตามจุดประสงค์  ด้านการปฏิบัติงานพิเศษ งานหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูง ทั้งการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบงานพัสดุ

 • มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นด้วยความเอาใจใส่ นอกจากดูแล

นักเรียนแล้วข้าพเจ้าใช้เวลาในช่วง เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการในการดูครอบครัว และลูก โดยไม่บกพร่องในหน้าที่ทั้งหน้าที่งาน และครอบครัว

 • ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา ใจ ขยันมั่นเพียร  เสียสละ เช่นการ

ข้าพเจ้าแต่งกายได้ถูกระเบียบของทางราชการ ใช้วาจาสุภาพ กับทุกคน มาปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้ามาถึงโรงเรียน เวลา 7.40 น. และกลับบ้านหลังเวลา 19.00 น. เป็นประจำเนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 • การมีวินัยในตนเอง สำรวม ระวังความประพฤติ ละเว้นอบายมุข  ไม่พูดหยาบคายให้

การดูและศิษย์เสมือนลูกของตนเอง  ให้ความช่วยเหลือกิจของเพื่อนร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ

 

 1. การประหยัดและอดออม
  • รู้จักใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ ข้าพเจ้ารู้จักการใช้จ่ายตามแก่ฐานะโดยยึดหลักตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความพอประมาณ คือความพอดี  ไม่มากเกินไป  ไม่น้อยเกิดไป คือ ใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หาได้ในปัจจุบัน  เพื่อให้มีเงินออมไว้ใช้จ่าย โดยการฝากเงินออมทรัพย์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

2.2 ผู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด  เมื่อได้รับจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ใดๆ จากทางราชการ จะรับผิดชอบในการใช้สอย  การเก็บรักษามิให้สูญหายโดยการจัดทำทะเบียน  และหมั่นตรวจสอบสภาพให้คงทนและใช้ได้นานๆ ตลอดทั้งกำกับดูและ การใช้โทรศัพท์ เช่นมีการลงทะเบียนการใช้โทรศัพท์ของโรงเรียน

2.3 รู้จักมัธยัสถ์และเก็บออม  เพื่อสร้างฐานะตนเองและครอบครัว  ข้าพเจ้าเป็นผู้มัธยัสถ์และเก็บอออมจากเงินเดือนที่ได้รับเป็นประจำทุกเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

2.4 รู้จักดูแล บำรุงและรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม  เป็นผู้ที่รักและหวงแหนและคอยดูแลทรัพย์สินส่วนตัวและทรัพย์สินของทางราชการหรือส่วนรวมอยู่เสมอ  เช่นดูแลซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ครูเวรวันหยุดในการดูแลเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ โดยทำหน้าที่ดูแล  ตรวจตราบริเวณอาคารเรียน

 

 1. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย

               3.1 เป็นผู้รักและปฏิบัติตนตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้ ได้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  และเคารพกฎหมายซึ่งข้าพเจ้ามิเลยต้องโทษทางกฎหมาย

3.2 ประพฤติและปฏิบัติตน เป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไป   มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงาน เมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติใดก็ตาม  ไม่ว่าจะเป็นงานในหน้าที่สอนหรืองานที่ได้รับหมอบหมายพิเศษ  ก็จะยินดีปฏิบัติด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำงานนั้นๆ จนสำเร็จตามบรรลุวัตถุประสงค์

      3.3 เชื่อฟังและให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา  โดยทุกเช้าเมื่อพบเจอผู้บังคับบัญชาจะทักทายด้วยการยกมือไหว้  และเมื่อได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานใดก็ตาม จะปฏิบัติด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ  ส่งผลให้งานนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นทันตามกำหนดเวลาและเป็นประโยชน์ของทางราชการ เป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาย่างเคร่งครัด

   3.4 เป็นผู้ตรงต่อเวลา  เป็นผู้ปฏิบัติงานตรงตามกำหนดเวลา เช่นการมาให้ทันเวลาปฏิบัติราชการ ทำงานเวลาประมาณ 07.30 น. และกลับเวลา 17.30 น. เป็นประจำ  เข้าและออกห้องสอนตรงเวลาเสมอ ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ไม่ทำให้ผู้อื่นต้องเสียเวลา หากมีการนัดหมายก็จะปฏิบัติภารกิจนั้นตรงต่อเวลาที่นัดหมายเสมอ จึงเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมงานเสมอ  และได้รางวัลครูดีไม่มีวันลา 2 ปีติดต่อกัน

      3.5 การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา

                     3.5.1 ละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข ไม่เป็นผู้ประพฤติชั่ว ประพฤติตนแต่ความดี  ทางกาย วาจา ใจ  เป็นผู้มีคุณธรรมมีเมตตา  กรุณา  ไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่ลุ่มหลงในอบายมุข  ไม่เล่นการพนันทุกชนิด  ยึดมั่นในการประพฤติตนอยู่ในศีลห้าซึ่งปฏิบัติได้ครบทุกข้อและเป็นจริง

3.5.2 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  เป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจ  โดยยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นและแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยไม่หวงแหนเสียสละทั้งเวลา  แรงการและทรัพย์สินส่วนตน  เพื่อยังประโยชน์ของส่วนรวม  สังคม  เช่นการร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่นเป็นวิทยากร  การเป็นพิธีกร จัดสถานที่ เต็มความสามารถโดยไม่หวังผลตอบแทน

3.5.3 มีความสื่อสัตย์  สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น  ไม่เคยปฏิบัติตนให้เป็นไปในทางเสื่อมเสีย  เป็นผู้ที่รักเกียรติและศักดิ์ศรี  เชิดชูคนที่ทำความดี ความซื่อสัตย์

3.5.4 มีความเมตตา กรุณา  โอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น  ข้าพเจ้าเป็นผู้เมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น โดยเห็นได้จาก ข้าพเจ้าให้ความรักและเมตตา นักเรียนทุกคนโดยให้การช่วยเหลือนักเรียนทุกคนถึงแม้จะไม่ได้สอนก็ตาม เช่นการเปิดให้นักเรียนได้มาใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวันเป็นประจำทุกวัน เพื่อทำงาน สืบค้น ทำการบ้าน

 

 

 

 1. การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

            4.1 ส่งเสริม สนับสนุนระบบประชาธิปไตย  และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาล มีใจยึดมั่นในหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย  ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยมีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ  เป็นผู้ที่ยึดมั่นชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดำรงชาติ เช่น การปฏิบัติตนตามกฎหมาย ดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำ      มีน้ำใจ ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน  ให้ความสำคัญ  ยกย่องหรือให้เกียรติผู้ร่วมงาน ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา  หรือผู้ร่วมงาน ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อสังคม  รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  อันเป็นกาส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย เพื่อความสมบูรณ์ของงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จึงจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน สภานักเรียนเป็นประจำทุกปี  โดยได้ทำหน้าที่กรรมการประจำหน่วยการเลือกตั้ง

4.2 เข้าร่วมในศาสนกิจและบำรุงศาสนา  ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักหน้าที่ของชาวพุทธ ร่วมทำบุญเพื่อทะนุบำรุงศาสนาตลอดทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เช่นวันสำคัญทางศาสนา ร่วมกิจกรรมพาลูกเข้าวัด และร่วมกับนักเรียนที่ปรึกษา ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศาลาวัดหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

4.3 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ข้าพเจ้าให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นผู้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแบบแผนของทางราชการ เช่น การเสียภาษี การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง  การเคารพกฎหมาย  การให้ความร่วมมือกับชุมชน  ส่วนราชการทุกภาคส่วน

4.4 มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์  เช่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท  หรือเข้าร่วมพิธีในโอกาสสำคัญอย่างสม่ำเสมอ  ถือเป็นกิจวัตรปกติ  แสดงออกด้วยความจงรักภักดีและเทินทูนในสถาบัน  และจัดให้มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในห้องเรียน  และที่บ้านก็จัดไว้สูงอันสมควร  ไปร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ข้าพเจ้าสำนึกอยู่เสมอว่าตนเองเป็นครู  ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ โดยยึดถือแนวปฏิบัติในจรรยาบรรณครู  ดังนี้  รักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า อบรม  สั่งสอน  ฝึกฝนสร้างเสริมความรู้  ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์  อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย  วาจาและจิตใจ  ไม่กระทำตนให้เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย  สติปัญญา จิตใจ  อารมณ์และสังคมของศิษย์  ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ  และไม่ให้ศิษย์กระทำการใดๆ  อันเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยชอบพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาชีพ  ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

 

1.4  การครองงาน

การครองงาน หมายถึงการมีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี  ข้าพเจ้ายึดหลัก สังคหวัตถุ  4  เป็นหลักธรรมในการยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นให้ปฏิบัติงาน  ได้แก่ ทาน (การเสียสละเอื้อเฟื้อแบ่งปัน)  ปิยวาจา (การพูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ)  อัตถจริยา (การสงเคราะห์ ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น) สมานัตตา (การประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย) โดยปฏิบัติตนในการครองงาน ดังต่อไปนี้

 1. ข้าพเจ้าไม่เคยขาดงาน ตั้งแต่เริมบรรจุรับราชการเป็นข้าราชการครูได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน

เต็มศักยภาพ เต็มความรู้ เต็มความสามารถ ทุ่มเท  และอุทิศเวลาให้กับทางราชการไมเคยขาดราชการ และไม่เคยละทิ้งงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

 1. ข้าพเจ้าไม่มีวันลา ในปีงบประมาณ 2557 และ 2558
 2. จำนวนชั่วโมงสอน จำนวนชั่วโมงสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 16 ชั่วโมง
 3. มีผลงานประกอบการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
  • แผนการจัดการเรียนรู้วิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัส ง32203  ม.5
  • เอกสารประการสอนวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัส ง32203 ม.5
 4. มีความสำเร็จในการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ทั้งด้าน สมรรถนะหลัก และ

สมรรถนะประจำสายงาน

 

 1. แนวทางวิธีการปฏิบัติงานและวิธีการการจัดการเรียนการสอน

ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สร้างสื่อและนวัตกรรมให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักเรียน  โดยการผลิตสื่อการสอนที่หลากหลาย  เช่นบทเรียนบนเว็บ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วีดีทัศน์ประกอบการสอน PowerPoint  การใช้ โซเชียลมีเดีย การสอนแบบโครงงาน การมอบหมายภาระงานให้นักเรียนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกเรียนกับวิทยากรท้องถิ่น  เป็นต้น  ส่งผลให้นักเรียนมีความตื่นตัวในการเรียนรู้ มีความรู้แบบยั่งยืน  นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้  มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน ซึ่งข้าพเจ้ามีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย คือ

 1. ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบสภาพจริงของนักเรียน
 2. นำข้อมูลมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน
 3. ผลิตสื่อ นวัตกรรมการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน

 1. วัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง จากการแบ่งกลุ่มของนักเรียนโดยให้นักเรียนเป็นผู้จัดกลุ่ม

เองตามความเหมาะสม

 1. ส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ สอนเสริมนักเรียนที่ต้องการพัฒนาโดยเฉพาะนักเรียนที่

บกพร่องทางการเรียน และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยคัดเลือกนักเรียนแล้วร่วมแข่งทักษะวิชาการ  และจัดตั้งชมรมเฟื่องฟ้าฟิลม์ เพื่อนักเรียนที่สนใจในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ทุกระดับชั้น

 1. ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ให้ความรักและความอบอุ่นกับนักเรียน สร้างความสุขให้กับนักเรียนและ

ทำให้นักเรียนรู้สึกอย่างมาโรงเรียน  อยากมารับการถ่ายทอดความรู้จากพ่อครูแม่ครู โดยคิดว่า “รักนักเรียนให้เหมือนกับที่รักลูกของตนเอง”

 

ผลงานเด่นที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

          ผลงานเด่น ได้แก่การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อผ่านเว็บไซต์ ,Facebook , Facebook page youtube ร่วมกันในรายวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล ในการนำเสนอหนังสั้นคุณธรรม

 

รูปการจัดกิจกรรมการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ ,Facebook , Facebook page youtube ร่วมกันในรายวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล ในการนำเสนอหนังสั้นคุณธรรม

 

รูปการจัดกิจกรรมการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ ,Facebook , Facebook page youtube ร่วมกันในรายวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล ในการนำเสนอหนังสั้นคุณธรรม

 

ผลสำเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติงานต่อนักเรียน ครู ผู้เกี่ยวข้อง

 1. นักเรียนสามารถเรียนรู้ และทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 2. นักเรียนสามรถส่งงาน ปรึกษาปัญหากิจกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถส่งงานได้ตามกำหนดเวลา

มากขึ้น

 1. นักเรียนเกิดการภาคภูมิใจที่เห็นผลงานของตนเองผ่านทางสื่อออนไลน์ และมีจำนวนผู้เข้าชมจำนวน

มาก

 1. ผลงานของนักเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับรุ่นน้องต่อไป

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน  เรื่องที่ได้เรียนรู้และข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาในอนาคต

 1. ครูมีความสุขกับการถ่ายทอดความรู้และดูแลนักเรียน
 2. นักเรียนมีโอกาสในการแสวงหาความรู้ ความภาคภูมิใจในการจัดทำผลงานและการนำเสนอผลงาน

ของกลุ่ม

 1. ผู้ปกครองภาคภูมิใจในความสามารถของบุตรหลาน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน และ

เห็นผลงานของนักเรียนเป็นทีประจักษ์

 1. ชุมชนได้เห็นผลงานการสร้างสื่อวีดีทัศน์ของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมกับชุมชนในวันสำคัญต่างๆ

ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษา

          การนำเสนอผลงานของนักเรียนผ่านทางสื่อออนไลน์ ควรตรวจสอบผลงานให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่ เพราะอาจมีข้อมูลที่ผิดพลาด และอาจพบปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์

%d bloggers like this: