ผลงานเด่น

ที่ ปีการศึกษา ผลงาน หน่วยงานที่จัด
1. 2556 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 –ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักรเยนภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับภาค สพฐ
2. 2556 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 –ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักรเยนภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.5
3. 2556 เป็นผู้มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2556 ประธานผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
4. 2556 ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม ประกวดภาพศิลป์ ฉลาดกิน  ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน นำโรงเรียนสู่สังคมสีเขียว บริษัทบางจาก มหาชน
5. 2557 ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2557
6. 2557 ได้รับรางวันครูดีไม่มีวันลา ประจำปี 2557 โดยโรงเรียนหนองม่วงวิทยา โรงเรียน

หนองม่วงวิทยา

7. 2558 ได้รับยกย่อง เป็นครูผู้พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 สพม.5
8. 2558 ได้รับยกย่องเป็น ครูสอนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สพม.5
9. 2558 ได้รับยกย่องเป็น ครูดีมีมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 สพม.5
10. 2558 ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) โรงเรียนในฝัน “การศึกษา สพม.5ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี สร้างความดี สานฝัน 3H” ปีการศึกษา 2558 สพม.5
11. 2559 ได้รับเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี เนื่องในวันครูประจำปี 2559 สพฐ.
%d bloggers like this: