ผลงานด้านการเป็นวิทยากร

ที่ เรื่อง ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด
1. เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Social Media เพื่อการศึกษา 2 – 3 พฤษภาคม

2556

โรงเรียน

หนองม่วงวิทยา

2. เป็นวิทยากรสอนเสริม O-NET 2 – 7 กุมภาพันธ์

2557

โรงเรียน

หนองม่วงวิทยา

3. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558” 10 ตุลาคม 2557 โรงเรียน

หนองม่วงวิทยา

4. เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Adndroid” โครงการจัดการเรียนรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิและภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ชำนาญงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2557 3 กุมภาพันธ์

2558

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง
5. วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559” 7 – 8 ตุลาคม 2558 โรงเรียน

หนองม่วงวิทยา

%d bloggers like this: