การพัฒนาตนเอง

   การเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา

ที่ ปีการศึกษา รายการอบรม ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด
1. พ.ศ. 2555 ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e – Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม หลักสูตรราววิชาเฉพาะ 19 มิถุนายน 2555 สพฐ.
2. พ.ศ. 2555 ได้เข้ารับฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e – Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป 20 มิถุนายน 2555 สพฐ.
3. พ.ศ. 2555 ได้เข้ารับฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e – Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม หลักสูตรวิชาเลือกตามภาระงาน 20 มิถุนายน 2555 สพฐ.
4. พ.ศ. 2555 ได้ผ่านการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 21 – 25

กรกฎาคม 2555

สทร.
5. พ.ศ. 2556 สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม พร้อมจัดการเรียนรู้คุณธรรมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเครือข่าย “บวร/บรม” ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน 14-18

สิงหาคม 2556

โรงเรียนในฝัน สพฐ.
    4)  การเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา (ต่อ)
ที่ ปีการศึกษา รายการอบรม ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด
6. พ.ศ. 2556 EIS Basic Training for Non-English Speaking Teachers Using English as a Medium of Teaching Techniques for Thai Primary and Secondary Schools 15 – 17

กรกฎาคม

2556

สพฐ
7. พ.ศ.2556 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 และการจัดทำ SAR รายบุคคล 9 ตุลาคม 2556 โรงเรียน

หนองม่วงวิทยา

8.

 

 

 

พ.ศ. 2556

 

 

 

ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ สพม.5 เทิดทูนสถาบัน สร้างสรรค์สามัคคี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

 

 

28 – 30 พฤศจิกายน 2556

 

สำนักงานลูกเสือ สพม.5
9. พ.ศ. 2557 เข้าร่วมประชุมพัฒนาข้าราชการครูฯ เรื่อง “ครูมัธยมศึกษาฯ สู่สตวรรษที่ 21” และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 8 พฤษภาคม 2557 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี
10. พ.ศ. 2557 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 12 พฤษภาคม 2557 โรงเรียน

หนองม่วงวิทยา

11. พ.ศ. 2557 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “แนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 9 19-20 กรกฎาคม 2557 สำนักงานบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12.

 

พ.ศ. 2557

 

ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูประจำการและผู้บริหารเรื่อง การออกแบบและสร้างบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายด้วย LMS Moodle 21-22 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี

13. พ.ศ. 2557 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานพัสดุการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 24 สิงหาคม 2557 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี
14. พ.ศ. 2557 ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(หลักสูตรสำหรับครู) 21-25 พฤศจิกายน 2557 สพฐ.และศูนย์บริการวิชาการ ม.มศว
ที่ ปีการศึกษา รายการอบรม ระยะเวลา หน่วยงานที่จัด
15. พ.ศ. 2557 เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (KruTube Channel : ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู) หลักสูตร 40 ชั่วโมง 6 – 9 ธันวาคม 2557 สพฐ.
16. พ.ศ. 2558 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” 4 ตุลาคม 2558 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี
17. พ.ศ. 2559 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” 16 – 17

มีนาคม 2559

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
18. พ.ศ. 2559 ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะของครูในการเขียนข้อสอบ” 4 – 5 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

 

 

%d bloggers like this: