Monthly Archives: กันยายน 2016

หนังสั้นเรื่องกลับใจ

ผลงานชิ้นแรกของเทอมนี้ค่ะ1/2559

ให้คะแนนความตั้งใจและส่งผลงานเป็นทีมแรก

G10 Themovie