หน่วยที่ 6 My VDO

หน่วยการเรียนรู้ที่6

เรื่องMyVDO

รายวิชานำเสนอข้อมูลและสื่อประสม   รหัสวิชา ง32203                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 เวลาเรียน6 คาบ (600 นาที )

ครูผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย โพตุ่น

 สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้การสื่อสารแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม

 1. ผลการเรียนรู้

             ด้านความรู้ (K)

 1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างภาพเซนเซอร์บนวิดีโอได้
 2. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการนำคลิปวิดีโอเข้าไปซ้อนไว้ในภาพได้
 3. นักเรียนสามารถอธิบายการสร้างเครดิตท้ายคลิปวิดีโอได้
 4. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการใส่โลโก้งานวิดีโอได้

             ด้านทักษะกระบวนการ (P)

 1. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างภาพเซนเซอร์บนวิดีโอได้
 2. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการนำคลิปวิดีโอเข้าไปซ้อนไว้ในภาพได้
 3. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างเครดิตท้ายคลิปวิดีโอได้
 4. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆในการใส่โลโก้ให้งานวิดีโอได้

             ด้านคุณลักษณะ(A)

 1. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเข้าชั้นเรียน
 2. นักเรียนส่งงานตามเวลาที่กำหนด
 3. นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
 4. สาระสำคัญ

การสร้างงานวิดีโอโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม UleadVideostudioด้วยการนำเทคนิคต่างๆมาผสมผสานกันจนเกิดเป็นวิดีโอที่มีความน่าสนใจ

 1. สาระการเรียนรู้
 • การสร้างภาพเซนเซอร์วิดีโอ
 • การนำคลิปวิดีโอไปซ้อนไว้ในภาพ
 • การสร้างเครดิตท้ายคลิปวิดีโอ

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 • นักเรียนมีวินัยในการทำงานส่งงานได้ตรงเวลาที่ครูกำหนด
 • นักเรียนใช้สื่อต่างๆในการสืบค้นข้อมูลเพื่อหาความรู้ในการทำใบงาน
 • นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานและส่งงานได้ทันตามเวลาที่กำหนด
 • นักเรียนมีจิตสาธารณะสามารถทำงานเป็นทีมอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 • คุณลักษณะผู้เรียน ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
 • นักเรียนทำงานตามใบงานได้อย่างสร้างสรรค์
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • นักเรียนมีกิริยาอ่อนน้อมทำความเคารพครูทุกครั้งในการเข้าเรียนและหลังออกจากห้องเรียน
 • นักเรียนขออนุญาตในการตอบคำถาม หรือสอบถามไม่พูดสอดแทรกระหว่างครูบรรยาย
 • บูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • นักเรียนใช้ทรัพยากรในการทำกิจกรรมอย่างคุ้มค่า
 • นักเรียนใช้เหตุผลที่เหมาะสมในการตอบคำตอบและสร้างชิ้นงาน
 • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 • นักเรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 • นักเรียนใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในห้องเรียนและสืบค้นข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • นักเรียนเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยโดยยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
 • นักเรียนมีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 • นักเรียนมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำก่อนตอบคำถาม ก่อนทำกิจกรร ใบงานและการสอบทุกครั้ง
 • นักเรียนรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่
 • นักเรียนคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
 1. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 • ความสามารถในการคิด
 • ความสามารถในการแก้ปัญหา
 • ความสามารถในการใช้ทักษะ
 • ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 1. ชิ้นงาน/ภาระงาน
 • แบบทดสอบหน่วยที่ 6 เรื่องMy VDO
 • ใบงานที่ 6 ชิ้นงานการตัดต่อวิดีโอ
 1. การวัดและการประเมินผล

8.1  การประเมินก่อนเรียน

 • แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องMy VDO

8.2  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 • สังเกตจาการตอบคำถาม
 • สังเกตจากการทำกิจกรรมกลุ่ม
  • การประเมินหลังเรียน
 • แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องMy VDO

8.4  การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน

 • ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน 70 %
 • ใบงานที่ 6 ชิ้นงานการตัดต่อวิดีโอ
%d bloggers like this: