หน่วยที่ 5 สร้างสรรค์กับ Effect

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

เรื่อง  สร้างสรรค์กับ Effect

รายวิชานำเสนอข้อมูลและสื่อประสม   รหัสวิชา ง32203                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 เวลาเรียน 4 คาบ (200 นาที )

ครูผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย โพตุ่น

 สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้การสื่อสารแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม

 1. ผลการเรียนรู้

             ด้านความรู้ (K)

 1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างงานวิดีโอด้วยการใช้เทคนิค Transition ได้
 2. นักเรียสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างงานวิดีโอด้วยการใช้เทคนิค Video Filter ได้
 3. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างงานวิดีโอด้วยการใช้เทคนิคการแพนภาพและใส่อนิเมชั่นให้กับวิดีโอ

             ด้านทักษะกระบวนการ (P)

 1. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค Transition ในการสร้างงานวิดีโอได้
 2. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค Video Filter ในการสร้างวิดีโอได้
 3. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการซ้อมภาพในการสร้างงานวิดีโอได้
 4. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการแพนภาพและใส่อนิเมชั่นในการสร้างงานวิดีโอได้
 5. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในโปรแกรม Ulead VideoStudio ในการสร้างงานวิดีโอได้

             ด้านคุณลักษณะ (A)

 1. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเข้าชั้นเรียน
 2. นักเรียนส่งงานตามเวลาที่กำหนด
 3. นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
 4. สาระสำคัญ

การเพิ่มเทคนิคพิเศษให้วิดีโอ จะทำให้งานตัดต่อมีความน่าสนใจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเทคนิคพิเศษ ด้วย Transition, Video Filter และ Oveerlay

 1. สาระการเรียนรู้
 • การสร้างข้อความไตเติ้ลให้งานวิดีโอ
 • การใส่ไฟล์เสียงให้งานวิดีโอ
 • การเพิ่มเทคนิคพิเศษให้งานวิดีโอ
 • เทคนิค Transition
 • เทคนิค Video Filter
 • เทคนิคการซ้อนภาพ
 • เทคนิคการแพนภาพและใส่อนิเมชั่นให้วิดีโอ
 • การแปลงงานวิดีโอที่ตัดต่อไปใช้งาน
 1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 • นักเรียนมีวินัยในการทำงานส่งงานได้ตรงเวลาที่ครูกำหนด
 • นักเรียนใช้สื่อต่างๆในการสืบค้นข้อมูลเพื่อหาความรู้ในการทำใบงาน
 • นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานและส่งงานได้ทันตามเวลาที่กำหนด
 • นักเรียนมีจิตสาธารณะสามารถทำงานเป็นทีมอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 • คุณลักษณะผู้เรียน ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
 • นักเรียนทำงานตามใบงานได้อย่างสร้างสรรค์
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • นักเรียนมีกิริยาอ่อนน้อมทำความเคารพครูทุกครั้งในการเข้าเรียนและหลังออกจากห้องเรียน
 • นักเรียนขออนุญาตในการตอบคำถาม หรือสอบถาม ไม่พูดสอดแทรกระหว่างครูบรรยาย
 • บูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • นักเรียนใช้ทรัพยากรในการทำกิจกรรมอย่างคุ้มค่า
 • นักเรียนใช้เหตุผลที่เหมาะสมในการตอบคำตอบและสร้างชิ้นงาน
 • บูรณาการกับอาเซียน
 • นักเรียนตัดต่อวิโอนำเสนอในหัวข้อเรื่องอาเซียน
 • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 • นักเรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 • นักเรียนใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในห้องเรียนและสืบค้นข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • นักเรียนเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยโดยยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
 • นักเรียนมีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 • นักเรียนมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ ก่อนตอบคำถาม ก่อนทำกิจกรร ใบงานและการสอบทุกครั้ง
 • นักเรียนรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่
 • นักเรียนคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
 1. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 • ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
 • ผู้เรียนความสามารถในการคิดในการตอบคำถาม การทำใบงาน
 • ผู้เรียนความสามารถในการแก้ปัญหา
 • ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 1. ชิ้นงาน/ภาระงาน
 • แบบทดสอบหน่วยที่ 5 เรื่องสร้างสรรค์กับ Effect
 • ใบงานที่ 5 ชิ้นงานการตัดต่อวิดีโอ
 1. การวัดและการประเมินผล

8.1  การประเมินก่อนเรียน

 • แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องสร้างสรรค์กับ Effect

8.2  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 • สังเกตจาการตอบคำถาม
 • สังเกตจากการทำกิจกรรมกลุ่ม
  • การประเมินหลังเรียน
 • แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องสร้างสรรค์กับ Effect

8.4  การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน

 • ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน 70 %
 • ใบงานที่ 5 ชิ้นงานการตัดต่อวิดีโอ
%d bloggers like this: