ใบงานที่ 4

คำชี้แจง จงเขียนอธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าต่างหลักสำหรับการตัดต่อวิดีโอ

17

 

  1. Step Panel ………………………………………………………………..……………………………………………………………………..

– Capture ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Edit ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

– Effect …………………………………………………………………………………………………………………………………….…

– Overlay ………………………………………………………………………………………………………………………………….…

– Title ..……………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Audio ..…………………………………………… ………………………………………………………………………………………..

– Share..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Menu bar ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– File menu …………………………………………………………………………………………………………………………………

– Edit ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Effect …………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Overlay ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Options Panel

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  1. Preview Window

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

  1. Timeline

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

  1. Media Library

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

%d bloggers like this: