หน่วยที่ 4 การตัดต่อกับUleadVideoStudio

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เรื่อง  การตัดต่อกับ UleadVideoStudio

รายวิชานำเสนอข้อมูลและสื่อประสม   รหัสวิชา ง32203                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 เวลาเรียน 2 คาบ (200 นาที )

ครูผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย โพตุ่น

 สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้การสื่อสารแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม

 1. ผลการเรียนรู้

             ด้านความรู้ (K)

 1. นักเรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบต่างๆของหน้าต่างหลักสำหรับการตัดต่อวิดีโอในรูปแบบ Videostudio Editor ได้
 2. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการนำเข้าไฟล์ภาพ วิดีโอ และเสียงใน Media Library ได้
 3. นักเรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบและลักษณะการทำงานของ storyboard และ Timeline ได้
 4. นักเรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบและลักษณะการทำงานของ Preview Window ได้
 5. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการทำงานขอบ Option Panel ได้

             ด้านทักษะกระบวนการ (P)

 1. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในส่วนของ Storyboard และ Timeline สำหรับการตัดต่อวิดีโอได้
 2. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในส่วนของ Preview Window ได้
 3. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในส่วนของ Option panel สำหรับการตัดต่อวิดีโอได้
 4. นักเรียนสามารถศึกษาและทดลองใช้งานเครื่องมือการใส่ข้อความและใส่เสียงให้กับงานวิดีโอได้

             ด้านคุณลักษณะ (A)

 1. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเข้าชั้นเรียน
 2. นักเรียนส่งงานตามเวลาที่กำหนด
 3. นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
 4. สาระสำคัญ

การตัดต่อวิดีโอในรูปแบบ VideoStudio Editor มีเครื่องมือที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอที่หลากหลาย และมีลักษณะการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนจนเกินไป ทำให้ง่ายต่อความเข้าใจและเหมาะสำหรับการเริ่มต้นทำงานตัดต่อวิดีโอ

 1. สาระการเรียนรู้
 • การนำไฟล์ภาพ เสียง วิดีโอเข้า Media Library
 • วิธีการดาวน์โหลดเสียง และวิดีโอจากอินเตอร์เน็ต
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Storyboard และ Timeline เครื่องมือสำหรับการตัดต่อวิดีโอ
 • การใช้งาน Storyboard สำหรับการจัดเรียงลำดับ
 • การใช้งาน Timeline สำหรับการตัดคลิปและปรับความเร็ว
 • ส่วนประกอบของ Timeline สำหรับการตัดต่อคลิปและปรับความเร็ว
 • ส่วนประกอบของ Timeline
 • วิธีการตัดคลิปวิดีโอให้สั้นลงอย่างง่าย
 • การปรับความเร็วในการแสดงวิดีโอ
 • การตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย Preview Window
 • ส่วนประกอบของ Preview Window
 • การกำหนดจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของคลิป ด้วย Mark – in และ Mark – out
 • การกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอย่างเร็วด้วย Trim Handles
 • การแบ่งช่วงคลิปวิดีโอ
 • การปรับแต่งวิดีโอด้วย Option Panel
 • ส่วนประกอบต่างๆ ของ Option Panel
 • การปรับแต่งสี และความสว่างให้คลิปวิดีโอ
 • การปรับความเร็วในการแสดงคลิปวิดีโอ
 • การแยกสียงออกจากคลิปวิดีโอ
 • การแบ่งคลิปวิดีโอด้วยตนเอง
 1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 • นักเรียนมีวินัยในการทำงานส่งงานได้ตรงเวลาที่ครูกำหนด
 • นักเรียนใช้สื่อต่างๆในการสืบค้นข้อมูลเพื่อหาความรู้ในการทำใบงาน
 • นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานและส่งงานได้ทันตามเวลาที่กำหนด
 • นักเรียนมีจิตสาธารณะสามารถทำงานเป็นทีมอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 • คุณลักษณะผู้เรียน ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
 • นักเรียนทำงานตามใบงานได้อย่างสร้างสรรค์
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • นักเรียนมีกิริยาอ่อนน้อมทำความเคารพครูทุกครั้งในการเข้าเรียนและหลังออกจากห้องเรียน
 • นักเรียนขออนุญาตในการตอบคำถาม หรือสอบถาม ไม่พูดสอดแทรกระหว่างครูบรรยาย
 • บูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • นักเรียนใช้ทรัพยากรในการทำกิจกรรมอย่างคุ้มค่า
 • นักเรียนใช้เหตุผลที่เหมาะสมในการตอบคำตอบและสร้างชิ้นงาน
 • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 • นักเรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 • นักเรียนใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในห้องเรียนและสืบค้นข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • นักเรียนเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยโดยยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
 • นักเรียนมีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 • นักเรียนมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ ก่อนตอบคำถาม ก่อนทำกิจกรร ใบงานและการสอบทุกครั้ง
 • นักเรียนรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่
 • นักเรียนคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
 1. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 • ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
 • ผู้เรียนความสามารถในการคิดในการตอบคำถาม การทำใบงาน
 • ผู้เรียนความสามารถในการแก้ปัญหา
 • ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 1. ชิ้นงาน/ภาระงาน
 • แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องการตัดต่อกับ UleadVideoStudio
 • ใบงานที่ 4 เรื่องการตัดต่อกับ UleadVideoStudio
 1. การวัดและการประเมินผล

8.1  การประเมินก่อนเรียน

 • แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องการตัดต่อกับ UleadVideoStudio

8.2  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 • สังเกตจาการตอบคำถาม
 • สังเกตจากการทำกิจกรรมกลุ่ม
  • การประเมินหลังเรียน
 • แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องการตัดต่อกับ UleadVideoStudio

8.4  การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน

 • ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน 70 %
 • ใบงานที่ 4 เรื่องการตัดต่อกับ UleadVideoStudio

 

 

%d bloggers like this: