หน่วยที่ 3 เริ่มเรียนรู้UleadVideoStudio

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

เรื่อง  เริ่มเรียนรู้ Ulead VideoStudio

รายวิชานำเสนอข้อมูลและสื่อประสม   รหัสวิชา ง32203                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 เวลาเรียน 2 คาบ (100 นาที )

ครูผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย โพตุ่น

 

 

 1. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้การสื่อสารแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม

 1. ผลการเรียนรู้

             ด้านความรู้ (K)

 1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการทำงานของโหมดในการตัดต่อวิดีโอทั้ง 3 แบบของโปรแกรมUlead VideoStudio ได้
 2. นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของหน้าต่างโปรแกรมในรูปแบบ Movie Wizard ได้

             ด้านทักษะกระบวนการ (P)

 1. นักเรียนสามารถเรียกใช้งานโปแกรม Ulead VideoStudio รูปแบบ Movie Wizard ได้
 2. นักเรียนสามารถใช้งานเครื่องมือรูปแบบ Movie Wizard ของโปรแกรม Ulead VideoStudio ในการตัดต่อวิดีโอได้

             ด้านคุณลักษณะ (A)

 1. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเข้าชั้นเรียน
 2. นักเรียนส่งงานตามเวลาที่กำหนด
 3. นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
 4. สาระสำคัญ

Ulead Video Studio เป็นโปแกรมสำหรับสำหรับการตัดต่อวิดีโอที่มีการใช้งานไม่ยากจนเกินไป เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการทำงานตัดต่อจนกรทั่งถึงผู้เชียวชาญ อีกทั้งโปรแกรมนี้ยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการตัดต่อวิดีโออย่างครบถ้วนสามารถใส่เอฟเฟคให้ภาพหรือวิดีโอ ใส่เสียงเพลง แทรกคำบรรยายได้ จึงช่วยให้การตัดต่อวิดีโอมีประสิทธิภาพสูง

 1. สาระการเรียนรู้
 • แนะนำโปรแกรม
 • ความสามารถของโปรแกรมที่น่าสนใจ
 • ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม
 • การใช้งาน Step Panel
 • การใช้งาน Menu bar
 • การใช้งาน Navigation Pane
 • การใช้งาน Options Panel
 • การใช้งาน Timeline
 • การใช้งาน Library
 1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 • นักเรียนมีวินัยในการทำงานส่งงานได้ตรงเวลาที่ครูกำหนด
 • นักเรียนใช้สื่อต่างๆในการสืบค้นข้อมูลเพื่อหาความรู้ในการทำใบงาน
 • นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานและส่งงานได้ทันตามเวลาที่กำหนด
 • นักเรียนมีจิตสาธารณะสามารถทำงานเป็นทีมอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 • คุณลักษณะผู้เรียน ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
 • นักเรียนทำงานตามใบงานได้อย่างสร้างสรรค์
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • นักเรียนมีกิริยาอ่อนน้อมทำความเคารพครูทุกครั้งในการเข้าเรียนและหลังออกจากห้องเรียน
 • นักเรียนขออนุญาตในการตอบคำถาม หรือสอบถาม ไม่พูดสอดแทรกระหว่างครูบรรยาย
 • บูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • นักเรียนใช้ทรัพยากรในการทำกิจกรรมอย่างคุ้มค่า
 • นักเรียนใช้เหตุผลที่เหมาะสมในการตอบคำตอบและสร้างชิ้นงาน
 • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 • นักเรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 • นักเรียนใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในห้องเรียนและสืบค้นข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • นักเรียนเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยโดยยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
 • นักเรียนมีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 • นักเรียนมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ ก่อนตอบคำถาม ก่อนทำกิจกรร ใบงานและการสอบทุกครั้ง
 • นักเรียนรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่
 • นักเรียนคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
 1. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 • ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
 • ผู้เรียนความสามารถในการคิดในการตอบคำถาม การทำใบงาน
 • ผู้เรียนความสามารถในการแก้ปัญหา
 • ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 1. ชิ้นงาน/ภาระงาน
 • แบบทดสอบหน่วยที่ 3 เรื่องเริ่มเรียนรู้ Uleadvideo Studio
 • ใบงานที่ 3
 1. การวัดและการประเมินผล

8.1  การประเมินก่อนเรียน

 • แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องเริ่มเรียนรู้ Uleadvideo Studio

8.2  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 • สังเกตจาการตอบคำถาม
 • สังเกตจากการทำกิจกรรมกลุ่ม
  • การประเมินหลังเรียน
 • แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องเริ่มเรียนรู้ Uleadvideo Studio

8.4  การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน

 • ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน 70 %
 • ใบงานที่ 3
%d bloggers like this: