ใบงานที่2

  1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเป็น 5 กลุ่ม ตามความสมัครใจของนักเรียนเอง จากนั้นให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010 เพื่อทำใบงานที่ 2 เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนการตัดต่อ นักเรียนสามารถค้นหาคำตอบได้จาก เว็บไซต์ เว็บบล็อกของครู หน่วยที่ 2
  2. นักเรียนทำใบงานในหัวข้อต่อไปนี้ ลงใน Microsoft Word 2010
  • ความความหมายชนิดของวิดีโอแบบอนาล็อก และแบบดิจิตอล
  • ของอุปกรณ์ที่ช่วยในการตัดต่อวิดีโอ
  • แนวคิดต่างๆ ในการตัดต่อวิดีโอ
  • ประเภทของไฟล์วิดีโอ
  • ประโยชน์ของงานวิดีโอ
  1. เมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อย ให้นักเรียน Save ไฟล์ โดยตั้งชื่อว่า ใบงานที่2_5_1ตามด้วยเลขที่ของนักเรียน (ตัวอย่างเช่น ใบงานที่21.2)
  2. ให้นักเรียนทำเป็นไฟล์รายงานส่ง [E-mail : krunueng1@gmail.com] ของครูผู้สอน
%d bloggers like this: