ใบงานที่ 1

  1.  ให้นักเรียนจับคู่กันกับเพื่อนที่นั่งใกล้กัน แล้วค้นหาข้อมูลใน Search Engine คือ Google และ

เว็บบล็อกของครู https://krunueng1.wordpress.com ในหน่วยที่ 1 ใบงานที่ 1 พร้อมกับให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เพื่อนำเสนอข้อมูลดังนี้

  1. ความหมายของการนำเสนอข้อมูล
  2. ความหมายของเทคโนโลยีสื่อประสม
  3. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
  4. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อประสม
  5. เมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อย ให้นักเรียน Save ไฟล์ โดยตั้งชื่อว่า ใบงานที่1_5_1ตามด้วยเลขที่

ของนักเรียน (ตัวอย่างเช่น ใบงานที่1_5_1.1.2) จากนั้นอัพโหลดลง Facebook กลุ่มที่ไดสร้างขึ้น บนโพสให้ระบุชื่อชั้นและเลขที่ของนักเรียนด้วย

 

%d bloggers like this: