หน่วยที่ 1 รู้จักกับการนำเสนอข้อมูลและสื่อประสม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง  รู้จักกับการนำเสนอข้อมูลและสื่อประสม

รายวิชานำเสนอข้อมูลและสื่อประสม   รหัสวิชา ง32203                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 เวลาเรียน 2 คาบ (100 นาที )

ครูผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย โพตุ่น

 

 

 1. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้การสื่อสารแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม

 1. ผลการเรียนรู้

             ด้านความรู้ (K)

 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการนำเสนอข้อมูลได้
 2. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสื่อประสมได้
 3. นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของสื่อประสมได้
 4. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของสื่อประสมได้

             ด้านทักษะกระบวนการ (P)

 1. นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
 2. นักเรียนมีทักษะในการใช้โปรแกรม PowerPoint
 3. นักเรียนมีทักษะในการใช้ เว็บบล็อก https://krunueng1.wordpress.com

             ด้านคุณลักษณะ (A)

 1. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเข้าชั้นเรียน
 2. นักเรียนส่งงานตามเวลาที่กำหนด
 3. นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
 4. สาระสำคัญ

งานนำเสนอแบบสื่อประสมหมายถึง งานนำเสนอที่ประกอบไปด้วยข้อความ รูปภาพ เสียง VDO กราฟ ตาราง   ไดอะแกรม  ภาพเคลื่อนไหว  ตลอดจนเทคนิคพิเศษที่สามารถนำมาใช้ได้กับงานนำเสนอ งานนำเสนอแบบสื่อประสมเป็นงานที่จัดทำ – นำเสนอบนเครื่องคอมพิวเตอร์   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้จึงต้องมีประสิทธิภาพสูง  และมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับหลายประการ  เพื่อให้การทำงานของคอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างดี  ในการสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 2010

 1. สาระการเรียนรู้
 • ความหมายของการนำเสนอข้อมูล
 • ความหมายของเทคโนโลยีสื่อประสม
 • องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
 • ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อประสม
 • โปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2010

 

 1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 • นักเรียนมีวินัยในการทำงานส่งงานได้ตรงเวลาที่ครูกำหนด
 • นักเรียนใช้สื่อต่างๆในการสืบค้นข้อมูลเพื่อหาความรู้ในการทำใบงาน
 • นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานและส่งงานได้ทันตามเวลาที่กำหนด
 • นักเรียนมีจิตสาธารณะสามารถทำงานเป็นทีมอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 • คุณลักษณะผู้เรียน ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
 • นักเรียนทำงานตามใบงานได้อย่างสร้างสรรค์
 • อัตลักษณ์โรงเรียน
 • นักเรียนมีกิริยาอ่อนน้อมทำความเคารพครูทุกครั้งในการเข้าเรียนและหลังออกจากห้องเรียน
 • นักเรียนขออนุญาตในการตอบคำถาม หรือสอบถาม ไม่พูดสอดแทรกระหว่างครูบรรยาย
 • บูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • นักเรียนใช้ทรัพยากรในการทำกิจกรรมอย่างคุ้มค่า
 • นักเรียนใช้เหตุผลที่เหมาะสมในการตอบคำตอบและสร้างชิ้นงาน
 • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 • นักเรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 • นักเรียนใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในห้องเรียนและสืบค้นข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • นักเรียนเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยโดยยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
 • นักเรียนมีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 • นักเรียนมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ ก่อนตอบคำถาม ก่อนทำกิจกรร ใบงานและการสอบทุกครั้ง
 • นักเรียนรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่
 • นักเรียนคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
 1. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 • ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
 • ผู้เรียนความสามารถในการคิดในการตอบคำถาม การทำใบงาน
 • ผู้เรียนความสามารถในการแก้ปัญหา
 • ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 1. ชิ้นงาน/ภาระงาน
 • ใบงานที่ 1
 • ชิ้นงาน PowerPoint เรื่องเทคโนโลยีสื่อประสม
 1. การวัดและการประเมินผล

8.1  การประเมินก่อนเรียน

 • แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง รู้จักกับการนำเสนอข้อมูลและสื่อประสม

8.2  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 • สังเกตจาการตอบคำถาม
 • สังเกตจากการทำกิจกรรมกลุ่ม
  • การประเมินหลังเรียน
 • แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง รู้จักกับการนำเสนอข้อมูลและสื่อประสม

8.4  การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน

 • ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน 70 %

ชิ้นงาน PowerPoint เรื่องเทคโนโลยีสื่อประสมเสร็จทันเวลาที่กำหนด

%d bloggers like this: