คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชารายวิชานำเสนอข้อมูลและสื่อผสม รหัสวิชา ง32203 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 คาบ/ภาคเรียน  จำนวน 1.0 หน่วยกิต

       ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของสื่อประสม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อประสม ระบบและกระบวนการการทำงานของคอมพิวเตอร์สำหรับงานผลิตสื่อประสม อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาช่วยเสริมในการทำงาน ประเภทของไฟล์งานสื่อประสม ประโยชน์ของสื่อประสม  และการใช้โปรแกรม UleadVideoStudio  ในการผลิตงานนำเสนอสื่อประสมอย่างสร้างสรรค์ การใช้งานเครื่องมือ เมนู และคำสั่งต่างๆ ภายในโปรแกรมในการสร้างงานนำเสนอด้วยตนเองอย่างง่ายๆ การออกแบบ Storyboard การเขียนบทภาพยนตร์ การถ่ายภาพ

การใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยสร้างชิ้นงานตามหลักการทำโครงงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า ดำเนินการ พัฒนาตามความสนใจและความถนัดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ ปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการสร้างงานนำเสนอสื่อประสมอย่างสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในสร้างชิ้นงานต่างๆ ในรายวิชาอื่นต่อไป และเกิดประโยชน์ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้

 ผลการเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถบอกถึงความหมาย องค์ประกอบ ประโยชน์และบทบาทของเทคโนโลยีสื่อประสมได้
  2. นักเรียนสามารถระบุถึงประเภทของไฟล์ และจำแนกประเภทของไฟล์ในงานในการสร้างสื่อประสมได้
  3. นักเรียนอธิบายหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอได้
  4. นักเรียนสามารถเรียกใช้งานโปรแกรม Ulead Studio 11 เข้าใจถึงหลักการทำงาน การใช้งานเครื่องมือ เมนู และคำสั่งภายในโปรแกรมต่างๆ และนำไปใช้ในการสร้างงานนำเสนอสื่อประสมได้
  5. นักเรียนสามารถใช้งานเครื่องมือ เมนู และคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรม เพื่อสร้างสรรค์งานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
  6. นักเรียนสามารถสร้างงานนำเสนอสื่อประสมได้อย่างสร้างสรรค์ โดยฝึกทักษะกระบวนการทำงานมีการวางแผน ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ
  7. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกที่ดีในการลดการใช้ทรัพยากร เลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
  8. นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานต่างๆ ในรายวิชาอื่นต่อไปและเกิดประโยชน์ในการทำงานในชีวิตประจำวัน
  9. นักเรียนมีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการเรียน และมีคุณธรรมและจริยธรรมในอ้างอิงข้อมูล

รวมทั้งหมด   9   ผลการเรียนรู้

 

โครงสร้างน้ำหนักคะแนนตามหน่วย

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ คะแนน ชิ้นงาน/ภาระงาน หมายเหตุ
      1 รู้จักกับการนำเสนอข้อมูลและสื่อประสม 5 ใบงานที่1 ชิ้นงาน PowerPoint เรื่องเทคโนโลยีสื่อประสม
     2 เตรียมความพร้อมก่อนตัดต่อ 5 ใบงานที่ 2
    3 เริ่มเรียนรู้UleadVideoStudio 5 ใบงานที่ 3

ชิ้นงานMovie Wizard

    4 การตัดต่อกับUleadVideoStudio 5 ชิ้นงานตัดต่อวีดีโอ
    5 สร้างสรรค์กับ Effect 5 ใบงานที่ 4
    6 My VDO 5 – ชิ้นงานตัดต่อวีดีโอ
7 การเขียน Storyboard

 

5 –    ใบงาน

–    แบบฝึกปฏิบัติ

8 การถ่ายภาพ 5 – ชิ้นงานตัดต่อวีดีโอ
9 สร้างสรรค์สื่อผสม 10 –       แบบฝึกปฏิบัติ

–       ชิ้นงาน

–       การนำเสนอ

–       เสนอหัวข้องานตัดต่อวีดีโอ

ระหว่างภาค 50
กลางภาค 20 ข้อสอบ
ปลายภาค 30 ข้อสอบ
รวม 100

%d bloggers like this: