วิชาสร้างสรรค์อะนิเมชัน

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 

ง32201 สรรค์สร้างอะนิเมชัน                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 1                                                  เวลา 40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0  หน่วยกิต

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

                ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ การวิเคราะห์เทคโนโลยี การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน และข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม Flash เบื้องต้น การสร้างภาพเคลื่อนไหว การโต้ตอบกับผู้ใช้และการแปลงไฟล์ไปใช้งาน รวมทั้งความรู้เรื่องการใช้เทคนิคในการสร้างลูกเล่นแบบต่างๆ

 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้และรู้จักวิธีการนำไปใช้กับสื่อชนิดอื่น เช่นรูปแบบการนำเสนอ Flash บนเว็บเพจ การเรียนรู้ผ่านสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ต่างๆข้างต้นเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้

 

ผลการเรียนรู้

 

  1. อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. อธิบายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
  3. อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม Flash เบื้องต้น
  4. อธิบายเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  5. อธิบายเกี่ยวกับสร้างลูกเล่นแบบต่างๆ
  6. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

รวมทั้งหมด   6  ผลการเรียนรู้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: