หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

1.| มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่  3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง  3.1เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรียนรู้   การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
            1.  ง 3.1 ม.4-6/2    อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
2.  ง 3.1 ม.4-6/3    อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.  ง 3.1 ม.4-6/4    บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

2.|  สาระสำคัญ

         ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

3.|  สาระการเรียนรู้

       –  ความรู้
              การเรียนรู้การทำงานของระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

        –  ทักษะ / กระบวนการ
            1.  ศึกษาและอธิบายเนื้อหาของระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

         –  คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.  มีวินัย
2.  ใฝ่เรียนรู้
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน

4.|  สาระการเรียนรู้

4.1 ความสามารถในการคิด

 1. ทักษะการวิเคราะห์
 2. ทักษะการจัดระเบียบ
 3. ทักษะกระบวนการตัดสินใจ

4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

4.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 

5.|  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 1. ใฝ่เรียนรู้
 2. มีความรับผิดชอบ

 

6.|  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

การเขียนแผนที่ความคิดแสดงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

 

7.|  การวัดและการประเมินผล

7.1 การประเมินก่อนเรียน

          – แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 

7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

          1) สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

2) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

3) ประเมินทักษะ/กระบวนในการทำงาน

 

7.3 การ        ประเมินหลังเรียน

          – แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

          – ประเมินการเขียนแผนที่ความคิดแสดงการทำงานของคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

 8.|  การวัดและการประเมินผล

– ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 

 1. ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ระบบคอมพิวเตอร์” และ “ระบบเครือข่าย” ในความคิดของ นักเรียน หมายถึงอะไร และคำสองคำนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
 2. ครูอธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์และความสัมพันธ์ของคำว่า “ระบบคอมพิวเตอร์” และ “ระบบเครือข่าย” ให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน พร้อมทั้งกล่าวถึงความสำคัญของระบบเครือข่ายที่สามารถช่วยในการวางแผนการดำเนินงานและการตัดสินใจ
 3. ครูให้นักเรียนศึกษาวีดีทัศน์เกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ และ องค์ประกอบของระบบเครือข่าย ลิงค์วีดีทัศน์ :

https://krunueng1.wordpress.com/บทเรียน/วิชาระบบเครือข่ายเบื้อ-2/หน่วยการเรียนรู้ที่-1/สื่อการสอน/]

[https://krunueng1.wordpress.com/บทเรียน/วิชาระบบเครือข่ายเบื้อ-2/หน่วยการเรียนรู้ที่-1/องค์ประกอบของระบบคอมพิ/]

 1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ “ระบบคอมพิวเตอร์” และ “ระบบเครือข่าย” ที่นักเรียนได้ศึกษานั้นว่า มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และแต่ละองค์ประกอบมีลักษณะเด่น หรือมีหน้าที่สำคัญอย่างไร จากนั้นให้นักเรียน

ที่นั่งอยู่ใกล้กันรวมกลุ่มกัน กลุ่มละ 5 คน ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในผลการวิเคราะห์

ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย โดยให้ตัวแทน

กลุ่มออกมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียน

 1. นักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์ ศึกษาความรู้เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย จากใบความรู้ ผ่านทางบล็อก]พร้อมทั้งทบทวนสิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ และ ระบบเครือข่าย

ลิงค์ใบความรู้  : [https://krunueng1.wordpress.com/บทเรียน/วิชาระบบเครือข่ายเบื้อ-2/หน่วยการเรียนรู้ที่-1/ใบความรู้-เรื่องระบบเคร/]

 1. ครูเปิดแผนผังแสดงองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนดู แล้วสุ่มเรียกตัวแทนกลุ่มออกมาอธิบายความสำคัญขององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ในแต่ละองค์ประกอบ

ลิงค์แผนผัง : [https://krunueng1.wordpress.com/บทเรียน/วิชาระบบเครือข่ายเบื้อ-2/หน่วยการเรียนรู้ที่-1/แผนผังแสดงองค์ประกอบขอ/]

 1. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยใช้บริการใดบ้างที่เป็นบริการในด้านระบบเครือข่าย จากนั้นให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับคำตอบของตนเองว่า การใช้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตนเองนั้น จัดอยู่ในระบบเครือข่ายชนิดใด โดยครูเสนอแนะให้นักเรียนค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต หรือหนังสือเรียน หาก

นักเรียนได้คำตอบแล้วให้ตอบครูอีกครั้งว่า  บริการด้านเครือข่ายที่ตนเองได้ใช้บริการจัดอยู่ใน ระบบ

เครือข่ายชนิดใด เพราะเหตุใดและเปิดโอกาสให้นักเรียนถามปัญหาและข้อสงสัย

 • นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 

”  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

9.1 สื่อการเรียนรู้

            1)   ใบความรู้ เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ม.5

2)   วีดิทัศน์เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

3)   แผนผังแสดงองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

4) https://krunueng1.wordpress.com/บทเรียน/วิชาระบบฐานข้อมูล-2/สื่อการสอน/

5)  https://krunueng1.wordpress.com/บทเรียน/วิชาระบบฐานข้อมูล-2/สื่อการสอน/องค์ประกอบของระบบคอมพิ/

 

        9.2 แหล่งการเรียนรู้

1)   ห้องสมุด

2)   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3)   แหล่งข้อมูลสารสนเทศ

%d bloggers like this: