หลักสูตร ม.ต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

รายวิชาเพิ่มเติม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รายวิชาเพิ่มเติม

  ง๒๑๒๐๑ งานพิมพ์ดีดไทย- อังกฤษ จำนวน  ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต  (ม.๑ เทอม ๑ )
ง๒๑๒๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน  ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต  (ม.๑ เทอม ๒ )
ง๒๒๒๐๓ โปรมแกรมสำนักงงาน จำนวน  ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต  (ม.๒ เทอม ๑ )
ง๒๒๒๐๔ ออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน  ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต  (ม.๒ เทอม ๒ )
ง๒๓๒๐๕ การ์ตูนอนิเมชั่น จำนวน  ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต  (ม.๓ เทอม ๑ )
  ง๒๓๒๐๖ การสร้างเวปไซต์เบื้องต้น จำนวน  ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต  (ม.๓ เทอม ๒ )
ง๒๑๒๒๑ งานดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน  ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต
ง๒๑๒๒๒ งานประดิษฐ์เบื้องต้น จำนวน  ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต  (ม.๑ เทอม ๒ )
ง๒๒๒๒๓ ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุท้องถิ่น จำนวน  ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต  (ม.๒ เทอม ๑ )
ง๒๒๒๒๔ งานประดิษฐ์ของชำร่วย จำนวน  ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต  (ม.๒ เทอม ๒ )
ง๒๓๒๒๕ งานช่างในบ้าน จำนวน  ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต  (ม.๓ เทอม ๒ )
ง๒๓๒๒๘ การแปรรูปอาหาร จำนวน  ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต  (ม.๓ เทอม ๒ )
ง๒๓๒๒๗ งานประดิษฐของที่ระลึก จำนวน  ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต  (ม.๓ เทอม ๒ )
ง๒๑๒๔๑ เกษตรเบื้องต้น จำนวน  ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต  (ม.๑ เทอม ๑ )
ง๒๑๒๔๒ เกษตรเศรษฐกิจ จำนวน  ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต  (ม.๑ เทอม ๑ )
ง๒๒๒๔๓ งานปลูกพืชผักสวนครัว จำนวน  ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต  (ม.๑ เทอม ๒ )
ง๒๓๒๔๔ เกษตรพอเพียง จำนวน  ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต  (ม.๓ เทอม ๑ )
ง๒๓๒๔๕ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน  ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หน่วยกิต  (ม.๓ เทอม ๑ )

 

%d bloggers like this: