หลักสูตร ม.ปลาย

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาเพิ่มเติม
  ง๓๑๒๐๑ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๔ เทอม ๑ )
ง๓๑๒๐๒ โปรแกรมตารางงาน จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๔ เทอม ๒ )
ง๓๒๒๐๓ นำเสนอข้อมูลและสื่อประสม จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๕ เทอม ๑ )
ง๓๒๒๐๔ การสร้างเว็ปไซต์ จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๕ เทอม ๒ )
ง๓๓๒๐๕ การจัดการฐานข้อมูล จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๖ เทอม ๑ )
  ง๓๓๒๐๖ การเขียนโปรแกรม จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๖ เทอม ๒ )
  ง๓๓๒๐๗ โปรแกรมกราฟฟิก จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๖ เทอม ๒ )
ง๓๑๒๒๑ งานประดิษฐ์ของใช้และตกแต่งบ้าน จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๔ เทอม ๒ )
ง๓๑๒๒๓ งานประดิษดอกไม้ จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๔ เทอม ๑ )
ง๓๒๒๒๒ งานประดิษฐ์ จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๕ เทอม ๒ )
ง๓๒๒๒๓ ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๕ เทอม ๒ )
ง๓๓๒๒๔ งานประดิษฐ์เอกลักษ์ไทย จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๖ เทอม ๒ )
ง๓๓๒๒๕ งานตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๖ เทอม ๑ )
ง๓๑๒๔๑ งานเกษตร จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๔ เทอม ๑ )
ง๓๒๒๔๒ การจัดสวนถาด จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๕ เทอม ๑ )
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายวิชาเพิ่มเติม
ง๓๑๒๖๑ โครงงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๔ เทอม ๑ )
ง๓๑๒๖๘ งานอุตสาหกรรมเบื้องต้น จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๔ เทอม ๒ )
ง๓๒๒๖๕ งานช่างผลิตภัณฑ์ จำนวน  ๖๐ หน่วย ๑.๕  หน่วยกิต ( ม.๕ เทอม ๑ )
ง๓๓๒๖๓ โครงงานอุตสาหกรรม จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๖ เทอม ๑ )
ง๓๓๒๖๔ ช่างอุตสาหกรรมประดิษฐ์ จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๖ เทอม ๒ )
ง๓๓๒๖๙  อุตสาหกรรมประยุกต์ จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๖ เทอม ๒ )
ง๓๒๒๘๑ งานบัญชี จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๕ เทอม ๑ )
ง๓๓๒๗๐  งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย จำนวน  ๔๐ หน่วย ๑.๐  หน่วยกิต ( ม.๖ เทอม ๑ )
%d bloggers like this: